คู่มือการปฏิบัติ

14 มี.ค. 66

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง

คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อมคู่มือ

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ค้างพลู