การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23 ม.ค. 66

ประกาศ อบต.ค้างพลู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกาศ อบต.ค้างพลู เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.ค้างพลู เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง