การขับเคลื่อนจริยธรรม

25 เม.ย. 66

การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don_

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566