การดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

09 ต.ค. 63

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564

มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :