การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

   
   

การประชาสัมพันธ์

   
 
   

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

   
 
   

การปฏิบัติงาน

   
 
   

การให้บริการ

   
 
   

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   
 
   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   
 
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (นโยบาย No Gift Policy)

   
   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

   
   

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน