แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุขภาพ เป็นมิตร/ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างดี
แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องเพื่อรับบริการมีความชัดเจน
การให้บริการมีการเรียงลำดับอย่างยุติธรรม
การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่จอดรถมีเพียงพอและปลอดภัย
ที่นั่งรอรับบริการมีจำนวนเพียงพอ
การบริการน้ำดื่ม/บริการหนังสือ
การบริการห้องสุขามีความเหมาะสม
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย