ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 มิ.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง ช่องทางการร้องรียนของ อบต.ค้างพลู

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook อบต.ค้างพลู