แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) อบต.ค้างพลู

31 ส.ค. 65

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) อบต.ค้างพลู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)