ประกาศเจตจำนงสุจริต

30 มิ.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต