หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

29 มิ.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู