หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

30 มิ.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทงการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563