นโยบายคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร

30 มิ.ย. 63

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง