ข้อมูลผู้บริหาร

01 มี.ค. 64

ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 0-8984-4960-1

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 0-8179-0294-1

 

 

 

 

 นายประดิษฐ  ครึ้มค้างพลู                                                                                                                นายเจียม  ขาวค้างพลู

  รองนายก อบต.ค้างพลู                                                                                                                   รองนายก อบต.ค้างพลู

โทรศัพท์  0-9027-1701-7                                                                                                            โทรศัพท์ 0-9295-9974-1 

                                                                                       นางจรัญ   จิตรค้างพลู

                                                                           เลขานุการนายก อบต.ค้างพลู

                                                                             โทรศัพท์ 0-9316-0969-4