ข้อมูลผู้บริหาร

01 มี.ค. 64

ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 0-8984-4960-1

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 0-8179-0294-1

 

 

 

 

 นายประดิษฐ  ครึ้มค้างพลู                                                                                                                นางเล็ก  มีสันเทียะ

  รองนายก อบต.ค้างพลู                                                                                                                   รองนายก อบต.ค้างพลู

โทรศัพท์  0-9027-1701-7                                                                                                            โทรศัพท์ 0-8004-9061-5 

                                                                                       นายพิภพ  ใจชอบ

                                                                           เลขานุการนายก อบต.ค้างพลู

                                                                             โทรศัพท์ 0-8848-1964-3

                                                          

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์       นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง        นายสิทธิชัย รักกุศล                   นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์

รองปลัด อบต.                   หัวหน้าสำนักปลัด                    ผู้อำนวยการกองคลัง                   ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 083-387616           โทรศัพท์ 093-4561932         โทรศัพท์ 081-2662990            โทรศัพท์ 081-9771444