ข้อมูลผู้บริหาร

01 มี.ค. 64

ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 0-8984-4960-1

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 0-8179-0294-1

 

นายประดิษฐ  ครึ้มค้างพลู
รองนายก อบต.ค้างพลู
โทรศัพท์  0-9027-1701-7

 

นางเล็ก  มีสันเทียะ
รองนายก อบต.ค้างพลู
โทรศัพท์ 0-8004-9061-5

นายพิภพ  ใจชอบ
เลขานุการนายก อบต.ค้างพลู
โทรศัพท์ 0-8848-1964-3

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.
โทรศัพท์ 083-387616

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 093-4561932

นายสิทธิชัย รักกุศล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-2662990

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-9771444