การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

23 มี.ค. 65

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู กำหนดให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกระดับ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมประชาชน  ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินงานกับ อบต. ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด