การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

09 เม.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมได้มีการหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ตลอดจนเพื่อให้มีการบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :