ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)

01 ก.ย. 65

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  อบต.ค้างพลู