รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

12 ธ.ค. 66

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ อบต.ค้างพลู ประจำปี พ.ศ.2566

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖