ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

12 ธ.ค. 66

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนฯ พ.ศ.2566