พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

02 ส.ค. 62

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) .. 2562