ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563

02 พ.ค. 63

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน  และพนักงานจัดเก็บภาษี

ประกาศกำหนดเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง