ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

12 ต.ค. 66

ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗

การส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนข้อบัญญัติ1

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-๒๕๖๒

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย