การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2566

28 ก.ย. 66

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตาล หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

ด 

ต้นต้นไม้และกิ่งหญ้าบริเวณข้างทางและที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในพื้นที่ อบต.ค้างพลู

ตัดกิ่งไม้ที่ทับสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ตรวจบริเวณพื้นที่หลุบยุบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง

การออกตรวจพื้นที่ประสบวาตภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซม