การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.อบต.ค้างพลู ประจำปี 2565

02 ก.ย. 64

ขอเชิญชวน … หน่วยงาน กลุ่มองค์กร  ภาคประชาชน   ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล

ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งโครงการได้ที่  กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

       โทร.0-4475-6890