ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปี พ.ศ.2563

18 ธ.ค. 63

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย 1 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย 2 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย 2 ครั้งที่ 2

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย 3 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1