ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ค้างพลู ประจำปี พ.ศ.2563

01 ธ.ค. 63

ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภา 1 ธ.ค.63

ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภา 1 พ.ค.63

ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภา 8 พ.ค. 63

ประกาศฯ รับรองรายงานการรประชุมสภา 28 ส.ค.63