การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25 เม.ย. 66

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566