การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 เม.ย. 66

รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566)

คู่มือ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ