สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
ปลัด อบต.ค้างพลู

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

ปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางดรุณี มูลทองหลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดรุณี มูลทองหลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพิน จูประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน จูประโคน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรพล ดอนขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายจักรพล ดอนขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวกชกร มีสันเทียะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกชกร มีสันเทียะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอาทิตย์ เพียมะลัง
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอาทิตย์ เพียมะลัง

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายประทีป เวกสันเทียะ
คนงานตกแต่งสวน

นายประทีป เวกสันเทียะ

คนงานตกแต่งสวน

นายไชยัน ภักดิ์สันเทียะ
คนงาน

นายไชยัน ภักดิ์สันเทียะ

คนงาน

นางสาวกุลธิดา นิ่มสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกุลธิดา นิ่มสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

นางอัญชลี ผกามาศ
คนงาน

นางอัญชลี ผกามาศ

คนงาน