สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
ปลัด อบต.ค้างพลู

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง

ปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัด อบต.ค้างพลู

พัชริดา คูณเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัชริดา คูณเมือง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชาญณรงค์ สังสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชาญณรงค์ สังสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรพล ดอนขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายจักรพล ดอนขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู
พนักงานขับรถยนต์

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกชกร มีสันเทียะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกชกร มีสันเทียะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายประทีป เวกสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นายประทีป เวกสันเทียะ

คนงานทั่วไป