สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
ปลัด อบต.ค้างพลู

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง

ปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางดรุณี มูลทองหลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดรุณี มูลทองหลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน จูประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน จูประโคน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรพล ดอนขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายจักรพล ดอนขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวกชกร มีสันเทียะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกชกร มีสันเทียะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอาทิตย์ เพียมะลัง
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอาทิตย์ เพียมะลัง

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู
พนักงานขับรถยนต์

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู

พนักงานขับรถยนต์

นายประทีป เวกสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นายประทีป เวกสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นายไชยัน ภักดิ์สันเทียะ

คนงานทั่วไป