สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
ปลัด อบต.ค้างพลู

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง

ปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัด อบต.ค้างพลู

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางดรุณี มูลทองหลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดรุณี มูลทองหลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญณรงค์ สังสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปารวี คงสุข
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปารวี คงสุข

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน จูประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน จูประโคน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ รักกุศล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรพล ดอนขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายจักรพล ดอนขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู
พนักงานขับรถยนต์

นายพกรณ์ ครึ่มค้างพลู

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกชกร มีสันเทียะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกชกร มีสันเทียะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายประทีป เวกสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นายประทีป เวกสันเทียะ

คนงานทั่วไป