สมาชิกสภา

นายอุทัย ชูสำโรง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายอุทัย ชูสำโรง

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวันชัย ใจชอบ
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวันชัย ใจชอบ

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคมสัญ ฤทธิ์กลาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคมสัญ ฤทธิ์กลาง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมภูมิ สังฆกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมภูมิ สังฆกุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวันชัย ใจชอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวันชัย ใจชอบ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมหวัง ขึมสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมหวัง ขึมสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวาทิน ขันธ์สันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวาทิน ขันธ์สันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นางหนา เปียบสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นางหนา เปียบสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายอุทัย ชูสำโรง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายอุทัย ชูสำโรง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายเถลิงศก เคียนสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายเถลิงศก เคียนสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคูณ กลิ่นสุมาลย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคูณ กลิ่นสุมาลย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสำรวม จินากูล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสำรวม จินากูล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู