สมาชิกสภา

นายอุทัย ชูสำโรง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายอุทัย ชูสำโรง

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวาทิน ขันธ์สันเทียะ
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายวาทิน ขันธ์สันเทียะ

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมภูมิ สังฆกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมภูมิ สังฆกุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสามารถ หมอนพังเทียม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสามารถ หมอนพังเทียม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมพงษ์ โกฏิค้างพลู
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายสมพงษ์ โกฏิค้างพลู

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายนันท์ ครึ้มค้างพลู
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายนันท์ ครึ้มค้างพลู

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายพิภพ ใจชอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายพิภพ ใจชอบ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประเสริฐ ยังสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประเสริฐ ยังสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประเทียง แผ่วสูงเนิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายประเทียง แผ่วสูงเนิน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นางประเทือง รั่งสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นางประเทือง รั่งสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายนิวัฒ สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายนิวัฒ สุวรรณรัตน์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคูณ กลิ่นสุมาลย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคูณ กลิ่นสุมาลย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายเที่ยง กุลิสนันท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายเที่ยง กุลิสนันท์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคนึง รอดพังเทียม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

นายคนึง รอดพังเทียม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู