ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย
นายก อบต.ค้างพลู
089-8449601

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย

นายก อบต.ค้างพลู

089-8449601

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู
รองนายก อบต.ค้างพลู
090-2717017

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู

รองนายก อบต.ค้างพลู

090-2717017

นางเล็ก มีสันเทียะ
รองนายก อบต.ค้างพลู
080-0490615

นางเล็ก มีสันเทียะ

รองนายก อบต.ค้างพลู

080-0490615

นายพิภพ ใจชอบ
เลขานุการนายก อบต.
088-4819643

นายพิภพ ใจชอบ

เลขานุการนายก อบต.

088-4819643

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
081-7259959

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

081-7259959

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัด อบต.ค้างพลู
083-3587616

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัด อบต.ค้างพลู

083-3587616

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
083-4561932

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

083-4561932

นายสิทธิชัย รักกุศล
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-2662990

นายสิทธิชัย รักกุศล

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-2662990

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9771444

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9771444

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
080-3647493

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-3647493