ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย
นายก อบต.ค้างพลู
089-8449601

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย

นายก อบต.ค้างพลู

089-8449601

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู
รองนายก อบต.ค้างพลู
090-2717017

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู

รองนายก อบต.ค้างพลู

090-2717017

นายเจียม ขาวค้างพลู
รองนายก อบต.ค้างพลู
092-9599741

นายเจียม ขาวค้างพลู

รองนายก อบต.ค้างพลู

092-9599741

นางจรัญ จิตรค้างพลู
เลขานายก อบต.ค้างพลู
093-1609694

นางจรัญ จิตรค้างพลู

เลขานายก อบต.ค้างพลู

093-1609694

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
081-7902941

ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

081-7902941