ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 089-8449601

ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 089-8449601

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 090-2717017

นายประดิษฐ ครึ้มค้างพลู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 090-2717017

นางเล็ก มีสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 080-0490615

นางเล็ก มีสันเทียะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 080-0490615

นายพิภพ ใจชอบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
088-4819643

นายพิภพ ใจชอบ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

088-4819643

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
โทรศัพท์ 081-7259959

ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

โทรศัพท์ 081-7259959

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
083-3587616

นางสาวพาฝัน ศิลาพงษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083-3587616

นายสิทธิชัย รักกุศล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-2662990

นายสิทธิชัย รักกุศล

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 081-2662990

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ 093-4561932

นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

โทรศัพท์ 093-4561932

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-9771444

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-9771444

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
โทรศัพท์ 080-3647493

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ

ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ

โทรศัพท์ 080-3647493