กองคลัง

นายสิทธิชัย รักกุศล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิทธิชัย รักกุศล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกุสุมา งีสันเทียะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกุสุมา งีสันเทียะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ ทรงจะโปะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ ทรงจะโปะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกมลจุฑา หวายสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกมลจุฑา หวายสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมินตรา โกเศยโยธิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมินตรา โกเศยโยธิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ