กองคลัง

นายสิทธิชัย รักกุศล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิทธิชัย รักกุศล

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกุสุมา งีสันเทียะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกุสุมา งีสันเทียะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ ทรงจะโปะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ ทรงจะโปะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกมลจุฑา หวายสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกมลจุฑา หวายสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมินตรา โกเศยโยธิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมินตรา โกเศยโยธิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ