กองการศึกษา

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวรัตติยา ทิพย์สันเทียะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ ศพด.

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ ศพด.

นางสาวเบญจวรรณ แนวถาวร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ แนวถาวร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิชญา หิงสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางสาวอภิชญา หิงสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นางอำภา ศรีระดา
ครู คศ.๑

นางอำภา ศรีระดา

ครู คศ.๑

นางสาวชนากานต์ เอียงสันเทียะ
ครู คศ.๑

นางสาวชนากานต์ เอียงสันเทียะ

ครู คศ.๑

นางสาวสุดใจ นาคราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุดใจ นาคราช

ผู้ดูแลเด็ก