กองการศึกษา

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา

นางอำภา ศรีระดา
ครู คศ.๑

นางอำภา ศรีระดา

ครู คศ.๑

นางสาวชนากานต์ เอียงสันเทียะ
ครู คศ.๑

นางสาวชนากานต์ เอียงสันเทียะ

ครู คศ.๑

นางสาวสุดใจ นาคราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุดใจ นาคราช

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิชญา หิงสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางสาวอภิชญา หิงสันเทียะ

คนงานทั่วไป