ประวัติความเป็นมา

21 พ.ค. 63

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       ตำบลค้างพลูเป็นตำบลที่ตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว เมื่อก่อนตำบลค้างพลูนับว่าเป็นตำบลที่ใหญ่ตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย ต่อมาจึงได้แยกออกมาเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลค้างพลู และตำบลบ้านวัง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลค้างพลู และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโนนไทยระยะทางจากอำเภอโนนไทยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ๑๓ กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์บึงโหงน้อย บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อาณาเขต

ตำบลค้างพลูมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้้

    • ทิศเหนือ       ติดกับเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
    • ทิศตะวันออก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
    • ทิศใต้          ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
    • ทิศตะวันตก  ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

เนื้อที่

     พื้นที่ตำบลค้างพลูมีเนื้อที่ประมาณ ๕๘.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นจำนวน ๓๖,๗๐๖ ไร่

ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำมีเกลือขึ้นอยู่ทั่วไป

ด้านการเมือง/การปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู แบ่งการปกครองเป็น ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ ๑ บ้านค้างพลูเหนือ
หมู่ ๒ บ้านชิน
หมู่ ๓ บ้านค้างพลูใต้
หมู่ ๔ บ้านหนองรวง
หมู่ ๕ บ้านหนองเขวา
หมู่ ๖ บ้านกะพี้
หมู่ ๗ บ้านหนองตาล
หมู่ ๘ บ้านหนองบัว
หมู่ ๙ บ้านโนนหินขาว
หมู่ ๑๐ บ้านค้างพลูกลาง