ข้อมูลสภาพทั่วไป

21 พ.ค. 63

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโนนไทย ระยะทางจากอำเภอโนนไทยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู 13 กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์บึงโหงงน้อย  บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อาณาเขต

ตำบลค้างพลูมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดกับเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์ และ องค์การบริหารส่วนตำบล                                     สายออ

ทิศตะวันออก              ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนไทย และ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ทิศใต้                       ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเล                                    สอ

ทิศตะวันตก                ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

 

เนื้อที่

พื้นที่ตำบลค้างพลูมีเนื้อที่ประมาณ  58.73 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นจำนวน 36,706 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำมีเกลือขึ้นอยู่ทั่วไป

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู แบ่งการปกครองเป็น  10   หมู่บ้าน  คือ

หมู่ 1   บ้านค้างพลูเหนือ

หมู่ 2   บ้านซิน

หมู่ 3   บ้านค้างพลูใต้

หมู่ 4   บ้านหนองราง

หมู่ 5   บ้านหนองเขวา

หมู่ 6   บ้านกะพี้

หมู่ 7   บ้านหนองตาล

หมู่ 8   บ้านหนองบัว

หมู่ 9   บ้านโนนหินขาว

หมู่ 10 บ้านค้างพลูกลาง

3.ประชากร

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559

ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม
1 หมู่ 1   บ้านค้างพลูเหนือ 341 313 654
2 หมู่ 2   บ้านซิน 312 347 659
3 หมู่ 3   บ้านค้างพลูใต้ 403 431 834
4 หมู่ 4   บ้านหนองราง 390 411 801
5 หมู่ 5   บ้านหนองเขวา 241 261 502
6 หมู่ 6   บ้านกะพี้ 309 322 631
7 หมู่ 7   บ้านหนองตาล 200 207 407
8 หมู่ 8   บ้านหนองบัว 106 109 215
9 หมู่ 9   บ้านโนนหินขาว 233 206 439
10 หมู่ 10 บ้านค้างพลูกลาง 131 117 248
รวม 2,666 2,724 5,390
ร้อยละ 49.46 50.54 100

ตำบลค้างพลูมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,390  คน   บ้านค้างพลูใต้  เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ มี 834  คน   ส่วนหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดคือบ้านหนองบัวหมู่ 8   มีประชากร  รวม 215 คน  สายสัมพันธ์ของคนในสังคม / ความขัดแย้ง (ครอบครัว,ภายในหมู่บ้าน,ภายนอกหมู่บ้าน)

ตำบลค้างพลูในสังคมของคนส่วนใหญ่ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติและระบบสังคมครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีทั้งพ่อ แม่ ลูก หลาน ตา ยาย   อยู่ในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตได้จากนามสกุลที่ใช้ จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งภายนอกหมู่บ้านด้วย โดยฐานใหญ่จะนับถือกันตามระบบเครือญาติ

4.สภาพสังคม

– ด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู มีสถานศึกษา 7 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา โรงเรียนบ้านค้างพลู โรงเรียนกะพี้ โรงเรียนวัดหนองราง สังกัด สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ฯบ้านค้างพลู  ศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์ฯบ้านซิน ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์ฯหนองราง

– หมู่บ้าน    จำนวน   10   หมู่บ้าน   จำนวน   1227   หลังคาเรือน

– ศาสนา  ประชากรในเขตตำบลทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกหมู่บ้านในเขตตำบลค้างพลู จะมีวัดหมู่บ้าน ซึ่งตำบลค้างพลูมีวัดทั้งหมด   8  วัด 1 สำนักสงฆ์

 1. วัดค้างพลูเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ บ้านค้างพลูเหนือ หมู่ 1
 2. วัดบ้านซิน ครอบคลุมพื้นที่ บ้านซิน  หมู่ 2
 3. วัดค้างพลูใต้ ครอบคลุมพื้นที่บ้านค้างพลูใต้  หมู่ 3
 4. วัดหนองราง ครอบคลุมพื้นที่บ้านหนองราง   หมู่ 4   บ้านหนองบัว และ หมู่ 8
 5. วัดหนองเขวา ครอบคลุมพื้นที่บ้านหนองเขวา หมู่ 5
 6. วัดกะพี้ ครอบคลุมพื้นที่บ้านกะพี้  หมู่ 6
 7. วัดหนองตาล ครอบคลุมพื้นที่บ้านหนองตาล  หมู่ 7
 8. วัดโนนหินขาว ครอบคลุมพื้นที่บ้านโนนหินขาว หมู่ 9

สำนักสงฆ์ค้างพลูกลาง    ครอบคลุมพื้นที่ บ้านค้างพลูกลาง  หมู่ 10

– การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ประกอบไปด้วย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ถนนลาดยางสายโนนไทย  –   หนองสรวง  ตัดผ่าน ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดถนนลาดยาง คือ หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 10 การคมนาคมสะดวก และจะมีถนนลาดยางจากบ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองราง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 แต่ระยะทางจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านกะพี้ หมู่ที่ 6 จะเป็นถนนลูกรัง และจะมีถนนลาดยางจากบ้านสำโรง ตำบลสำโรง ไปบ้านซิน หมู่ที่ 2 และบ้านซิน หมู่ที่ 2 ไป บ้านหนองตาลหมู่ที่ 7  เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู มีเวรยามท้องถิ่น  1  แห่ง  ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน           1         คัน
 • รถกู้ชีพ EMS                                         จำนวน            1         คัน
 • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 จำนวน            1         คน
 • อปพร. จำนวน         125      คน

5.ระบบบริการพื้นฐาน

มีสถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐ  จำนวน  1  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้บริการกับประชาชน

6.ระบบเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

การเกษตรกรรม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามลำห้วยลำเชียงไกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม และอาศัยน้ำฝนตามฤดู
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู มีงานประเพณีที่จัดเป็นประจำ คือ

 • เดือนมกราคม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 • เดือนเมษายน รดน้ำดำหัวผู้แก่ผู้เฒ่า
 • เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียนเข้าพรรษา
 • เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง
 • เดือนธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่ แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ตั้ง จำนวน (ไร่) หมายเหตุ
1 บึงหนองบัว ม.8 190 มีน้ำตลอดปี ใช้ในการอุปโภคบริโภค/แหล่งประมง
2 ค้างพลูเหนือ ม.1 80 มีน้ำตลอดปี ใช้ในการอุปโภคบริโภค/แหล่งประมง/เกษตร
3 โหงงน้อย ม.3 130 มีน้ำตลอดปี ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง/แหล่งประมง
4 โหงงใหญ่ ม.3 100 สภาพตื้นเขิน ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ /แหล่งประมง/เกษตร
5 บึงหนองไทร ม.6 80 มีน้ำตลอดปี  มีปัญหาน้ำเค็มใช้ในการเกษตรไม่ได้
6 ห้วยลำเชียงไกร ม.2 400 มีน้ำตลอดปี ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง/แหล่งประมง
7 ลำค้างพลู ม.3 500 ฤดูแล้งน้ำแห้ง  ใช้ในการเกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์
8 บึงหนองราง ม.4 90 มีน้ำตลอดปีใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง /แหล่งประมง/เกษตร
9 หนองหญ้าขาว ม.10 80 มีน้ำตลอดปีใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง /แหล่งประมง

 

ตำบลค้างพลูมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 9 แห่งดังนี้

                        –   บึงหนองบัว       เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 พื้นที่ ประมาณ  180  ไร่  ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  และผลิตน้ำประปา บ้านหนองราง-หนองบัว-กระพี้

                        –   บึงค้างพลูเหนือ  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี  ใช้น้ำในการปลูกพืชผักในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว และใช้อุปโภคผลิตน้ำประปาหมู่บ้านค้างพลูเหนือ – ค้างพลูใต้ – ค้างพลูกลาง

–   บึงโหงงน้อย  บ้านค้างพลูใต้ มีพื้นที่ประมาณ 130 ไร่  มีน้ำตลอดปี  ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง น้ำสีขุ่นขาวไม่เหมาะแก่การใช้อุปโภค  ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน

–   บึงโหงงใหญ่  บ้านค้างพลูใต้  เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่  สภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำได้  การใช้ประโยชน์  ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ประมง และพืชเกษตร

                       –    บึงหนองไทร  บ้านกะพี้  หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ประมาณ  80 ไร่  สภาพตื้นเขิน  ขุดลอกแล้วบางส่วน  มีน้ำตลอดปี  ฤดูแล้งน้ำกร่อย ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน

–   ห้วยลำเชียงไกร  เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากอ่างลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ ไหลผ่านเข้ามาทางด้านตะวันตกของบ้านซิน หมู่ที่ 2  บ้านโนนหินขาว หมู่ที่ 9  ซึ่งจะไหลผ่านหมู่บ้านมาทางด้านตะวันออกของหมู่บ้าน และไหลออกไปสู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 2   ตำบลสำโรงต่อไป   มีน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น

–   หนองหญ้าขาว  บ้านค้างพลูกลาง มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่  มีน้ำตลอดปี  ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง น้ำสีขุ่นขาวไม่เหมาะแก่การใช้อุปโภค  ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน

                     –   ห้วยค้างพลู   จะไหลมาจากตำบลบ้านวัง ผ่านบ้านค้างพลูเหนือ  หมู่ที่ 1 และบ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 3  และไหลมาบรรจบกันกับห้วยลำเชียงไกร บริเวณเหนือฝายกั้นน้ำห้วยลำเชียงบ้านซิน หมู่ที่ 2  แต่ห้วยค้างพลูมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำขังอยู่เสมอ

–    บึงหนองราง  เป็นบึงที่มีน้ำขังตลอดปี  ประชาชนใช้เป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน เพื่อการเลี้ยงสัตว์  ในฤดูแล้งน้ำกร่อยใช้ในการเกษตรได้ไม่ดีนัก

แหล่งน้ำใต้ดิน

                       ตำบลค้างพลูไม่สามารถที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ เนื้อที่โดยประมาณ(ไร่) หมายเหตุ
1 สระประมงหมู่บ้าน บ้านค้างพลูเหนือ 10 มีน้ำตลอดปี
2 สระ บ้านซิน 12 มีน้ำน้อย
3 สระระเริง บ้านซิน 2 มีน้ำตลอดปี
4 สระวัดค้างพลูใต้ 8 มีน้ำตลอดปี
5 สระหนองกลางบ้านหนองราง 5 มีน้ำตลอดปี
6 สระวัดหนองเขวา 15 มีน้ำตลอดปี
7 สระดอนพะงาด บ้านหนองเขวา 10 มีน้ำน้อย
8 สระหนองขาม บ้านหนองเขวา 20 มีน้ำน้อย
9 สระประมงบ้านกะพี้ 1 มีน้ำน้อย
10 สระบ้านหนองตาล(สระประปา) 20 มีน้ำตลอดปี
11 สระบ้านหนองตาล 10 มีน้ำตลอดปี
12 สระบ้านโนนหินขาว 15 มีน้ำน้อย
13 สระประมงหนองหญ้าขาวบ้านค้างพลูกลาง 8 มีน้ำตลอดปี

ในพื้นที่ตำบลค้างพลู มีการขุดสระน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ซึ่งสระน้ำที่ขุดจะขุด โดยโครงการ กสช. โครงการประมงหมู่บ้าน  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกระทรวงเกษตร  โครงการพัฒนาตำบล  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของ อบต. จะมีอยู่ทุกหมู่บ้าน ซึ่งในปีที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็เพียงพอในการอุปโภคบริโภค  แต่ส่วนใหญ่จะมีน้ำน้อยเนื่องจากภัยแล้ง