บันทึกสำเร็จ

ข้อมูลชุมชน

10 ต.ค. 62

ชุมชนตำบลค้างพลู

 ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ตำบลค้างพลูเป็นตำบลที่ตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว  เมื่อก่อนตำบลค้างพลูนับว่าเป็นตำบลที่ใหญ่ตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย ต่อมาจึงได้แยกออกมาเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลค้างพลู และ ตำบลบ้านวัง
      สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำมีเกลือขึ้นอยู่ทั่วไป
 
ลักษณะและกิจกรรมทางสังคม
ตำบลค้างพลูในสังคมของคนส่วนใหญ่ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติและระบบสังคมครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีทั้งพ่อ แม่ ลูก หลาน ตา ยาย   อยู่ในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตได้จากนามสกุลที่ใช้ จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งภายนอกหมู่บ้านด้วย โดยฐานใหญ่จะนับถือกันตามระบบเครือญาติ
ลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง การเกษตรกรรม  ในเขตตำบลค้างพลู ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามลำห้วยลำเชียงไกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม และอาศัยน้ำฝนตามฤดู 

กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มวัฒนธรรม
             ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลค้างพลู มีงานประเพณีที่จัดเป็นประจำ คือ

  • เดือนมกราคม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • เดือนเมษายน รดน้ำดำหัวผู้แก่ผู้เฒ่า
  • เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียนเข้าพรรษา
  • เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง
  • เดือนธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ด้านบุคคลสำคัญทางศาสนา

านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านศาสนสถาน

ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

ปราชญ์ชาวบ้าน