วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนาระบบบริหาร จัดการเทคโนโลยี คมนาคมดีปลอดฝุ่น เกื้อกูลเศรษฐกิจ สิ่งเสพติดห่างไกล สู่เป้าหมายคุณภาพชีวิต”