โครงการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

03 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ตามโครงการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อออกทวนสอบและสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลู หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนแบบ 100% โดยการนำของว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองบัว (อสม.) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบฯ อำเภอโนนไทย  เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลู