โครงการรณรงค์ส่งเสริม การใช้หญ้าแฝกตามพระราชดำริ ฯ

17 พ.ค. 64

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นำโดย ท่านสมาชิก  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู หมู่ที่ 5  พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล /เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการส่งเสริมรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นการขยายพันธุ์และสนองแนวพระราชดำริในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม