โครงการ อบต. รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564

26 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต. รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ ซึ่งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยในปีนี้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตรงกับวันที่ 26 พ.ค. 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลค้าพลู จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  ขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :