โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565

14 ก.ย. 65

วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้จัดโครงการ อบต.รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว องค์การ ชุมชนและสังคม  ณ ที่สาธารณะประโยชน์บึงโหงงน้อย หมู่ที่  3 ตำบลค้างพลู  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา