โครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

10 ต.ค. 66

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  ดำเนินการจัดเก็บและขนขยะอันตราย หมู่ที่ 1 – 10 ในพื้นที่ตำบลค้างพลู เพื่อไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการตามโครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา