โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 65
  • โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง และนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเมื่อปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน