โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

17 ส.ค. 63

ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยการใช้เชือก และการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง โดยทีมครูฝึกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 👏👏👏