โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอำเภอโนนไทย

25 ม.ค. 64

วันที่ 25 มกราคม 2564  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอำเภอโนนไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา