โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019)

20 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา