โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน

06 มิ.ย. 65

วันที่ 6 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน โดยการสาธิตทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งประโยชน์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นการดักน้ำให้ลงสู่ใต้พื้นดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แผ่นดินสามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้ยามจำเป็นตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ไม่มีทางระบายน้ำได้อีกด้วย