โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565

20 ก.ย. 65

วันที่ 20 กันยายน 2565 ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ของหญ้าแฝกในหลากมิติ ทั้งการป้องกันการพังทลายของดิน การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ การเอื้อประโยชน์ต่อปัจจัยการผลิตของเกษตรกร การนำใบหญ้าแฝกมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างงานหัตถกรรม