โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

07 ก.ย. 65

 วันที่ 7 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในตำบลค้างพลู เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ