โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 พ.ค. 66

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในตำบลค้างพลู

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลค้างพลู หมู่ที่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

โดยวิทยากรจากวิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสาธิต การทำสบู่จากพืชผักสวนครัวและการทำยาดมสมุนไพร ที่หาได้ในครัวเรือน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :